Zmiany VAT od 2015

Ustawa wprowadza zmiany w odliczaniu VAT od towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych oraz w zakresie stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Przy czym dwie ostatnie zmiany w VAT wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT: 

 

Sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT podlega specyficznym zasadom opodatkowania. W sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży są te towary, obowiązek rozliczenia VAT zasadniczo przenoszony jest na ich nabywcę.

Odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie tylko w przypadku, gdy nabywca będzie czynnym podatnikiem VAT.

 

Ponadto ważną zmianą w VAT jest to, że ustawodawca powiększył katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem o:

 

  1. Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej" (PKWiU 24.33.20.0),

  2. złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz złoto inwestycyjne w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,

  3. telefony komórkowe (w tym smartfony), tablety, notebooki, laptopy oraz konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem,

  4. "Aluminium nieobrobione plastycznie" (PKWiU 24.42.11.0),

  5. "Ołów nieobrobiony plastycznie" (PKWiU 24.43.11.0),

  6. "Cynk nieobrobiony plastycznie" (PKWiU 24.43.12.0),

  7. "Cyna nieobrobiona plastycznie" (PKWiU 24.43.13.0),

  8. "Nikiel nieobrobiony plastycznie" (PKWiU 24.45.11.0).

 

Z uwagi na objęcie złota inwestycyjnego mechanizmem odwrotnego obciążenia, zmieniony będzie art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. c) ustawy o VAT, zgodnie z którym ten sposób rozliczenia będzie miał zastosowanie, jeżeli dostawa nie jest również objęta zwolnieniem z art. 122 ustawy o VAT. Oprócz tego w przypadku towarówwymienionych powyżej w pkt 3 (telefonów, komputerów, itp.) mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy łączna wartość netto tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy kwotę 20.000 zł. Przez "jednolitą gospodarczo transakcję" będzie się rozumiało transakcję obejmującą umowę, bez względu na to, ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy, ile będzie odrębnych zamówień i wystawionych faktur. Za taką transakcję będzie się również uznawało transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich zostanie ona zrealizowana, będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką. Ponadto późniejsze obniżenie wartości transakcji (np. na skutek udzielenia rabatu) pozostanie bez wpływu na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od tej transakcji (nowo dodany art. 17 ust. 1c-1f ustawy o VAT).

Gdy nabywca jest nieuczciwy

 

Do ustawy o VAT będą wprowadzone także przepisy (art. 17 ust. 2a-2b ustawy o VAT) zabezpieczające sprzedawcę elektroniki, który nie rozliczył VAT od dokonanej transakcji, bowiem zastosował do tej dostawy mechanizm odwrotnego obciążenia, gdyż został wprowadzony w błąd przez ich nabywcę. W takim przypadku sprzedawca nie będzie musiał rozliczać VAT od dokonanej transakcji, jeżeli podejmie wszelkie niezbędne środki w celu rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nawet gdy po jej dokonaniu ustali, że wskutek działania nabywcy nie były spełnione przesłanki do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym to działaniu sprzedawca, przy zachowaniu należytej staranności, nie wiedział lub nie mógł wiedzieć. W takiej sytuacji VAT będzie musiał rozliczyć nabywca (nowy art. 108 ust. 4 ustawy o VAT). Powyższe będzie miało zastosowanie, jeżeli zapłata należności z tytułu dostawy towarów nastąpi z rachunku płatniczego nabywcy, w tym także przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwią one dokonującemu dostawy towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

 

Nowe przepisy wprowadzą także obowiązek składania informacji podsumowujących przez podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia, tzw. informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27). Informacje te będą składane za okresy rozliczeniowe, w których powstanie obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, którego ta informacja będzie dotyczyła. Jej wzór będzie określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu.


 

Obrót towarami wrażliwymi

 

Pojęcie "towary wrażliwe" używane jest przy określaniu towarw załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Od 1 lipca br. katalog tych towarów będzie zmieniony. Wyłączone z niego zostanie złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej, z jednoczesnym objęciem tych towarów mechanizmem odwrotnego obciążenia. Do tego katalogu dodane natomiast będzie m.in. srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu, a także aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe. Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towaru wrażliwego, odpowiada, co do zasady, solidarnie wraz z e sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części VAT proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz. Przypadki, gdy nabywca nie odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe, określone zostały w art. 105a ust. 3 ustawy o VAT, np. gdy sprzedawca wniósł kaucję gwarancyjną w wysokości odpowiadającej co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu dla danego podatnika lub gdy kaucja ta wynosi co najmniej 3.000.000 zł. Dodatkowo sprzedawcy, którzy wnieśli tę kaucję, powinni być wymienieni w odpowiednim wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ustawodawca określił także minimalną kwotę kaucji gwarancyjnej. Jak wynika z art. 105b ust. 2 ustawy o VAT, wysokość tej kaucji powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów wrażliwych, z tym że nie może być ona niższa niż 200.000 zł.

 

Jak podkreślało Ministerstwo Finansów, podniesienie kaucji minimalnej i maksymalnej odpowiednio z 200.000 zł do 1.000.000 zł oraz z 3.000.000 zł do 10.000.000 zł dla podmiotów dostarczających paliwa ma zapewnić lepszą ochronę interesów budżetu państwa oraz uczciwych podatników, co jest istotne, zważywszy na fakt, że regulacje te dotyczą obrotu towarami, w odniesieniu do których możliwość wystąpienia nadużyć jest znaczna.

 

22 lutego 2016

Created by 

Skontaktuj się z nami:

 

tel. 510 008 070 

ul. Piłsudskiego 32

75-511 Koszalin